فرمانداری فلاورجان
خانه
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري
مربوط به اصول پنجم و يكصد و هفتم و يكصد و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران


با الهام از روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) در زمينه شناسايي و تعيين جانشين مقام رهبري و ولايت امر مسلمين در هر زمان براي پيشگيري از بروز فترت در نظام جمهوري اسلامي و ضمانت تداوم حكومت شرعيه براساس ولايت فقيه ، در اجراي اصل 107 و 108 قانون اساسي ، قانون انتخابات ، تعداد ، شرايط و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري به شرح ذيل تنظيم گرديد :
فصل اول – تعداد خبرگان
ماده 1 – عده نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان ، همان عدد دوره اول خواهد بود .
ماده 2 – استانهايي كه جديداً تشكيل شده يا مي شود با رعايت ماده اول ، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان بين استانهاي جديد تقسيم مي شود و از تاريخ آمارگيري سال 1365 به ازاي هر يك ميليون نفري كه به جمعيت هر استان اضافه شود يك نماينده ديگر به نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد .
فصل دوم – شرايط انتخاب شوندگان
ماده 3 – خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي
ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري ، را تشخيص دهد .
ج – بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز .
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران .
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
تبصره 1 – مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق ، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند .
تبصره 2 – كساني كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً – اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد ، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت .
تبصره 3 – ضرورت ندارد كه نمايندگان ، ساكن و يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند .
فصل سوم – شرايط انتخاب كنندگان
ماده 4 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب – داشتن پانزده سال تمام
فصل چهارم – مدت
ماده 5- خبرگان ، براي مدت هشت سال ، انتخاب مي شوند و شش ماه به پايان هر دوره ، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد ، به طوري كه سه ماه به پايان هر دوره ، انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد .
فصل پنجم – كيفيت انتخابات
ماده 6- رأي گيري به صورت مخفي و به طور مستقيم انجام مي گيرد .
ماده 7- اخذ آراء در سراسر كشور ، در يك روز صورت مي گيرد و در صورت احتياج ، تمديد مي گردد .
تبصره 1 – چنانچه در مواردي ، انتخابات ، به سبب وجود مانع صورت نگيرد ، پس از رفع مانع بلافاصله بايد برگزار شود .
تبصره 2 - چنانچه در استاني ، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت ، بايد برگزار شود .
ماده 8- خبرگان با اكثريت نسبي آراي شركت كنندگان انتخاب مي شوند .
تبصره – در صورتي كه تعداد آراي دو يا چند نفر ، مساوي باشد و به همه آنان نياز نباشد ، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم ، با قرعه معين مي شود .
ماده 9- مجري انتخابات مجلس خبرگان ، وزارت كشور است . آيين نامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد .
تبصره 1- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق ‹‹ قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ›› مصوب سوم مهرماه 1359 كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي ، انجام مي شود .
آيين نامه اجرايي آن را ، شوراي نگهبان تصويب خواهد كرد .
ناظران حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي و شعب ثبت نام و اخذرأي و بازرسان را ، هيأت مركزي نظارت ، به ترتيب و تعدادي كه مصلحت بداند ، تعيين خواهد كرد .
تبصره 2 – در هيأت نظارت مركزي ، يكي از فقهاي شوراي نگهبان ، عضويت خواهد داشت .
تبصره 3 – قانون انتخابات مجلس خبرگان و آيين نامه هاي اجرايي آن ، جهت اقدام ، از طرف شوراي نگهبان به وزارت كشور ابلاغ مي گردد .
ماده 10 – هيأت نظارت مذكور ، پس از آنكه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد ، از آنها براي شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مي كند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه هاي گروهي و دو روزنامه كثيرالانتشار ، به اطلاع مي رساند .
ماده 11- محل تشكيل مجلس خبرگان ، شهر مقدس قم مي باشد ، مگر اينكه ضرورتي تشكيل آن را در جايي ديگر ايجاب كند .
فصل ششم – آيين نامه داخلي مجلس خبرگان
ماده 12 – جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم كل خبرگاني كه مي بايد انتخاب گردند، رسميت مي يابد .
ماده 13 – مصوبات مجلس خبرگان، با موافقت نصف به علاوه يك حاضران ، معتبر است ، مگر در مورد تعيين رهبر كه موافقت دو سوم حاضران معتبر مي باشد .
ماده 14 – جلسه افتتاحيه ، به وسيله هيأت نظارت مركزي ، با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز مي گردد ، سپس رئيس هيأت نظارت، از هيأت رئيسه سني – كه قبلاً بر مبناي شناسنامه تعيين شده اند – دعوت مي كند تا به جايگاه مخصوص روند و اداره جلسه را به عهده گيرند .
تبصره – هيأت رئيسه سني ، مركب است از رئيس ، نايب رئيس از سالمندترين و دو منشي از جوانترين اعضاي حاضر در جلسه .
ماده 15 – صورت جلسات به وسيله نوار ، ضبط و بوسيله تندنويس ، پياده مي شود و به امضاي رئيس يا نايب رئيس مي رسد .
صورت جلسه انتخاب رهبر ، بايد به امضاي همه اعضاي حاضر در جلسه برسد .
ماده 16 – در آغاز نخستين جلسه رسمي ، خبرگان مراسم تحليف را بدين صورت برگزار مي كنند:
‹‹ ما ، در برابر قرآن مجيد و مردم شريف ايران ، به خداي متعال ، سوگند ياد مي كنيم كه در ايفاي وظيفه سنگيني كه به عهده داريم ، يعني ، تشخيص و معرفي بهترين فرد ، براي مقام والاي رهبري امت، خود را در پيشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غيور ايران ، مسئول بدانيم و كوچكترين مسامحه و خيانت را روا نداريم . ››
ماده 17 – هيأت رئيسه سني بلافاصله به انتخاب هيأت رئيسه دائم ، مي پردازد .
ماده 18 – هيأت رئيسه دائم ، نيز مركب است از 4 نفر : رئيس ، نايب رئيس و دو منشي كه براي مدت دو سال با رأي گيري مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي شوند .
ماده 19 – مجلس خبرگان سالي يكبار حداقل به مدت دو روز ، اجلاسيه رسمي دارد .
ماده 20 – در مواردي كه هيأت رئيسه لازم بداند ، يا ده نفر از اعضا كتباً پيشنهاد كنند، اجلاسيه فوق العاده تشكيل مي شود .
ماده 21 – وظيفه مجلس خبرگان در اجلاسيه هاي عادي خود ، اجراي اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبري و تبادل نظر براي يافتن بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري مي باشد .
ماده 22 – اين قانون در بيست و يك ماده و شش تبصره ، در جلسه مورخه 10/7/1359 فقهاي شوراي نگهبان ، تنظيم و براي تصويب نهايي به پيشگاه امام امت تقديم گرديد
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 12875
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.