فرمانداری فلاورجان
خانه
1400/03/18 اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان فلاورجان
اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان فلاورجان اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان فلاورجان
به گزارش کمیته اطلاع رسانی حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان فلاورجان به شرح ذیل می‌باشد:
 
 شهر فلاورجان:
 

1 – آقای هاشم احسان پور فرزند رمضانعلی کد نامزد 124
2 – آقای علی القاصی فرزند رحم خدا کد نامزد 125
3 – آقای حمید برازجونی نژاد فرزند صادق کد نامزد 126
4 – آقای مهران بهرامی فرزند نصیر کد نامزد 127
5 – آقای حمید توکلی گارماسه فرزند مرتضی کد نامزد 128
6 – آقای محمد توکلی گارماسه فرزند امراله کد نامزد 129
7 – آقای عبدالرضا جعفری طادی فرزند رضا کد نامزد 141
8 – آقای کریم علی جمال پور فرزند غلامعلی کد نامزد 146
9 – آقای نیازعلی زمانی فرزند گرگعلی کد نامزد 156
10 – آقای مهدی شفیعی فرزند غلامرضا کد نامزد 158
11 – آقای مجید شمس فرزند اصغر کد نامزد 159
12 – آقای داود شمس فلاورجانی فرزند اکبر کد نامزد162

13 – آقای سیدمحمدرضا شیرزادی فرزند سیداحمد کد نامزد 165
14 – آقای روح اله صادقی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 168
15 – آقای امین عزیزی بابااحمدی فرزند علی باقر کد نامزد 171
16 – آقای اصغر کیانی فلاورجانی فرزند غلامعلی کد نامزد 179
17 – آقای غلامحسین کیانی فلاورجانی فرزند حسن کد نامزد 184
18 – آقای علیرضا محمدی فرزند محمدباقر کد نامزد 187
19 – آقای مصطفی محمدی فلاورجانی فرزند اکبر کد نامزد 189
20 – آقای سیدمصطفی میرلوحی مشهور به سید فرزند نبی کد نامزد 191
21 – خانم زهرا نبی فرزند رضا کد نامزد 194
22 – آقای سعید نیکان فلاورجانی فرزند امیرآقا کد نامزد 195
23 – آقای محمد نیکان فلاورجانی فرزند حسن کد نامزد196

 
شهر قهدریجان:

1 – آقای مصطفی قلی آقائی قهدریجانی فرزند محمدعلی کد نامزد 15
2 – آقای احسان امینی فرزند عبداله کد نامزد 16
3 – آقای علیرضا جعفرزاده مشهور به على فرزند مصطفی کد نامزد 17
4 – خانم کبری زمانی قهدریجانی فرزند یعقوب کد نامزد 26
5 – آقای سهراب شفیعی قهدریجانی فرزند عباسعلی کد نامزد 27
6 – آقای علیرضا شفیعی قهدریجانی فرزند رمضان کد نامزد 28
7 – آقای مهدیقلی شفیعی قهدریجانی فرزند فتح اله کد نامزد 29
8 – خانم فاطمه صفرزاده قهدریجانی فرزند محمدرضا کد نامزد 41
9 – آقای احمد هادیان فرزند قاسمعلی کد نامزد46

 
شهر ابریشم:

1 – آقای جواد ابراهیمی فرزند مرتضی کد نامزد 15
2 – خانم راحله ابراهیمی فرزند صادق کد نامزد 16
3 – آقای احمدرضا ابراهیمی یزدآبادی فرزند مرتضی کد نامزد 17
4 – آقای تقی ابراهیمی یزدآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد 18
5 – آقای حسین ابراهیمی یزدآبادی فرزند احمد کد نامزد 19
6 – آقای مهدی اسماعیلی یزدآبادی فرزند اکبر کد نامزد 21
7 – آقای محمد آقاجانی یزدآبادی فرزند حسین کد نامزد 24
8 – آقای سجاد امیدی سلمی فرزند علمدار کد نامزد 25
9 – خانم فاطمه حیدری باغ ابریشمی فرزند عبداله کد نامزد 27
10 – خانم زینب دارابی بردشاهی فرزند اسماعیل کد نامزد 28
11 – خانم مینا زمانی فرزند محمدرضا کد نامزد 42
12 – خانم زینب شیرعلی زاده فرزند رضاقلی کد نامزد 4
13 – آقای امیرمحمد صادق پوراصفهانی فرزند غلامحسین کد نامزد 47
14 – آقای مجید کاظمی فرزند مرتضی کد نامزد 51
15 – خانم وجیهه محمدی پلارتی فرزند هدایت کد نامزد 54
16 – خانم فاطمه محمدی حسن آبادی فرزند حسین کد نامزد 56

 
شهر بهاران:
 
1 – خانم پروین احمدی کافشانی مشهور به شهرزاد فرزند عباسعلی کد نامزد 15
2 – آقای روح الله اسدی اجگردی فرزند علی کد نامزد 17
3 – آقای علی باقریان سهلوانی فرزند ولی اله کد نامزد 18
4 – آقای امیر دهقانیان فرزند رضا کد نامزد 19
5 – خانم مرضیه قریشی فرزند جعفر کد نامزد 24
6 – آقای یداله کیانی فرزند نوروزعلی کد نامزد 25
7 – آقای محمد کیانی اجگردی فرزند احمد کد نامزد 27
8 – آقای محسن لکی فرزند مهدی کد نامزد 28
9 – آقای محمدعلی لکی سهلوانی فرزند اکبر کد نامزد 29
10 – آقای علیرضا مختاری باغکمه فرزند اسداله کد نامزد 41
11 – آقای قاسمعلی نوروزی فرزند مرتضی کد نامزد 42
 
شهر کلیشاد و سودرجان:

1 – خانم مینا استکی فرزند درویش کد نامزد 15
2 – خانم الهام اسماعیلی سودرجانی فرزند محمد کد نامزد 17
3 – آقای محسن اقاجانی افجدی فرزند محمدتقی کد نامزد 18
4 – آقای اکبر اکبری کلیشادی فرزند علی کد نامزد 19
5 – آقای عزیزاله توکلی افجدی فرزند حسن کد نامزد 24
6 – آقای محمود جعفری فرزند رضا کد نامزد 25
7 – آقای مجید دیانتی فرزند نوروزعلی کد نامزد 29
8 – خانم زهره صادقی کلیشادی فرزند اسداله کد نامزد 41
9 – خانم شکوفه فرهمند مشهور به زهرا فرزند محسن کد نامزد 42
10 – خانم الهام کریمی سودرجانی فرزند مصطفی کد نامزد 45
11 – آقای حمیدرضا محمدی اغڃه بدی فرزند شکراله کد نامزد 46

12 – خانم صفورا محمدی کلیشادی فرزند حسن کد نامزد 47
13 – خانم مریم موسوی آغڃه بدی فرزند سیدابراهیم کد نامزد 52
14 – خانم زهرا میرزائی حسن آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد 54

 
 شهر مینادشت:
 
1 – آقای محمد انشائی خواه مشهور به القاصى فرزند غلام کد نامزد 15
2 – خانم محبوبه جعفری فر فرزند حسین کد نامزد 16
3 – آقای حمیدرضا رشیدی فرزند کیومرث کد نامزد 21
4 – آقای مصطفی رشیدی فرزند محمدعلی کد نامزد 25
5 – خانم پروین رضائی فرزند لطفعلی کد نامزد 26
6 – خانم شهربانو کریمی فرزند کرمعلی کد نامزد 29
7 – آقای محمدرضا کیانی فرزند امرالله کد نامزد 41
8 – آقای حسن محمدی فرزند علی کد نامزد 42
9 – آقای علی محمدی فرزند محمد کد نامزد 45
10 – خانم مرضیه محمودی فرزند غلامرضا کد نامزد 46
11 – خانم بتول موسائی گله فرزند علی اکبر کد نامزد 48
12 – آقای عارف نجفی بابادی فرزند رفیع کد نامزد  49
 
شهر زازران:
 
1 – آقای حسینعلی امینی زازرانی فرزند مرادعلی کد نامزد 15
2 – آقای عباسعلی دهقانی زازرانی مشهور به حاج عباس شورا فرزند رحمت اله کد نامزد 17
3 – آقای حمیدرضا شیخی زازرانی فرزند علی کد نامزد 19
4 – آقای حسنعلی کاظم زاده زازرانی مشهور به شهرام فرزند محمدعلی کد نامزد 24
5 – آقای حمیدرضا مرادیان زازرانی فرزند اسداله کد نامزد 25
6 – آقای سیدمرتضی میرافضلی زازرانی فرزند سیدباقر کد نامزد 28
7 – آقای محسن یزدانی زازرانی فرزند لطف اله کد نامزد 29
 
شهر پیربکران:
 
1 – آقای حجت احمدی خونسارکی مشهور به حجت فرزند رمضانعلی کد نامزد 124
2 – آقای حمید اخوان پور فرزند بهرام کد نامزد 125
3 – آقای سعید اکبری فرزند باقر کد نامزد 126
4 – آقای مجتبی اکبری فرزند محمود کد نامزد 127
5 – خانم رقیه باتوانی مشهور به پروین فرزند نصراله کد نامزد 128
6 – خانم فاطمه باتوانی فرزند نصراله کد نامزد 129
7 – آقای نصرت اله بکران فرزند حسین کد نامزد 141
8 – آقای علیرضا جعفری فرزند روح اله کد نامزد 145
9 – آقای سیدمهدی حسینی دارگانی فرزند سیدامیرآقا کد نامزد 146
10 – آقای امیر دهقان فرزند بهروز کد نامزد 147
11 – خانم زهرا رضائی فرزند قاسمعلی کد نامزد 148
12 – خانم ملیحه رضائی فرزند مهدی کد نامزد 149
13 – آقای محمدرضا ریزی فرزند حسین کد نامزد 151
14 – آقای حامد سبزی پور فرزند عباس کد نامزد 152
15 – آقای سیدرضا سلیمان زاده نجفی مشهور به نجفى فرزند سیدحسین کد نامزد 154
16 – آقای رسول شیروانی جوچی فرزند مظاهر کد نامزد 156
17 – آقای جواد عباسی طادی فرزند اسماعیل کد نامزد 161
18 – آقای اکبر عسگری فرزند حسین کد نامزد 162
19 – خانم زهرا غلامی حیدرآبادی فرزند حسن کد نامزد 165
20 – آقای مظفر قاسمی فرزند رضاقلی کد نامزد 167
21 – آقای مصطفی کریمی بالانی فرزند قاسمعلی کد نامزد 168
22 – آقای صادق محمدی مشهور به آقاصادق فرزند احمد کد نامزد 169
23 – آقای اسماعیل محمدی آغڃه بدی فرزند علی کد نامزد 172
24 – آقای رضا محمدی پاوائی فرزند احمد کد نامزد 174
25 – آقای سعید محمدی خروشادی فرزند اکبر کد نامزد 176
26 – آقای احسان محمدی فرتخونی فرزند عبداله کد نامزد 178
27 – آقای داوود مرادی فرزند علی محمد کد نامزد 181
28 – خانم مرضیه مرادی فرتخونی فرزند بهرام کد نامزد 182
29 – آقای مظاهر مرادی فرتخونی فرزند اکبر کد نامزد 184
30 – آقای مهدی مرادی فرتخونی فرزند غلامرضا کد نامزد 185
31 – آقای امیر هاشم زاده اصفهانی فرزند هاشم کد نامزد 189
 
تعداد بازدید: 57
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.