آثار تاریخی

دکتر مهدی معینی پیش از ظهر روز گذشته سوم خرداد ماه۱۴۰۱ از ظرفیت های بوم گردی شهرستان وآثار تاریخی بخش پیربکران بازدید به عمل آورد.

۴ خرداد ۱۴۰۱