اداره کار

  دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان از اداره کار شهرستان بازدیدکرد.

۱۷ فروردین ۱۴۰۱