اقتصادمقاومتی

دکتر معینی به همراه جمعی از مدیران شهرستان از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و مشاغل خانگی پایگاه بسیج خواهران ریحانه الرسول (س) مسجد امیرالمومنین(ع) قهدریجان بازدید کرد.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱