انجمن صنفی

دیدار انجمن صنفی کامیونداران شهرستان با دکتر معینی فرماندار ۳۰اردیبهشت ماه۱۴۰۱ در محل دفتر فرمانداری برگزارشد.

۱ خرداد ۱۴۰۱