بخشدار قهدریجان

بیژن کاظمی به عنوان بخشدار قهدریجان منصوب شد.

۷ اسفند ۱۴۰۱