جلسه شورای زکات شهرستان فلاورجان با حضور دکتر معینی فرماندار فلاورجان

جلسه شورای زکات شهرستان فلاورجان

جلسه شورای زکات شهرستان فلاورجان با حضور دکتر معینی فرماندار فلاورجان

۱۷ فروردین ۱۴۰۲