شهرکلیشاد و سودرجان

نمایشگاه آثار خوشنویسان شهرستان و استان، توسط دکتر معینی فرماندار فلاورجان افتتاح شد.

۲۲ مهر ۱۴۰۱