عمرانی

فاز اول طرح کمربندی جنوب غربی اصفهان تا دو ماه آینده افتتاح میشود

۱۴ مرداد ۱۴۰۲