ملاقات مردمی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صبح امروز ۸ اسفند ماه، تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان، پیرامون مسائل و مشکلات خود به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کردند.

۹ اسفند ۱۴۰۱

صبح روز گذشته دوشنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۱ طبق روال دوشنبه هر هفته تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان پیرامون مسائل و مشکلات خود دیدار و گفتگوکردند.

۲۴ آبان ۱۴۰۱

صبح امروز دوشنبه آبان ماه ۱۴۰۱ طبق روال دوشنبه هر هفته تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان پیرامون مسائل و مشکلات خود دیدار و گفتگوکردند.

۱۶ آبان ۱۴۰۱

صبح امروز دوشنبه۹ آبان ماه ۱۴۰۱ طبق روال دوشنبه هر هفته تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان پیرامون مسائل و مشکلات خود دیدار و گفتگوکردند.

۱۰ آبان ۱۴۰۱

پیش از ظهر امروز طبق روال دوشنبه هر هفته تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان پیرامون مسائل و مشکلات خود دیدار و گفتگوکردند.

۱۸ مهر ۱۴۰۱
دولت مردمی مردم دار است

صبح امروز دوشنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۱ طبق روال دوشنبه هر هفته تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان پیرامون مسائل و مشکلات خود دیدار و گفتگوکردند.

۱۱ مهر ۱۴۰۱

صبح امروز ۲۴ مردادماه طبق روال دوشنبه هر هفته تعدادی از شهروندان با حضور در محل دفتر فرمانداری با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان پیرامون مسائل و مشکلات خود دیدار و گفتگوکردند.

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

۱۰تیر ماه، دیدار عمومی دکتر معینی فرماندار فلاورجان در محل دفتر فرمانداری با تعدادی از شهروندان شهرستان به صورت چهره به چهره برگزار گردید.

۱۱ مرداد ۱۴۰۱

صبح امروز دوشنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۱ ؛ برنامه ملاقات مردمی دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان به صورت چهره به چهره با شهروندان شهرستان برگزار شد.

۹ خرداد ۱۴۰۱

در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخ به مطالبات مردمی، برنامه ملاقات عمومی شهروندان با دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان صبح امروز ۱۹ اردیبهشت ماه در محل دفتر فرمانداری برگزار شد.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱