پایگاه

پایگاه اورژانس ۱۱۵ که پنجمین پایگاه شهرستان به شمار می آید، در شهر قهدریجان کلنگ‌زنی شد.

۲۲ مهر ۱۴۰۱