چهره به چهره

در راستای پاسخگوئی به مشکلات و تکریم ارباب رجوع، برنامه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره فرماندار فلاورجان با مردم شریف شهرستان برگزار شد.

۱۷ اسفند ۱۴۰۰